14-12-2020 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


(…) „Jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów 
i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie 
i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.”
fragment Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

10 grudnia obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dokument ten przyjęty w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ był pierwszym ogólnoświatowym katalogiem praw człowieka. Główną funkcją praw człowieka jest ochrona każdego człowieka przed ograniczeniem wolności ze strony państwa. 
W Polsce wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne gwarantuje uchwalona w 1997 roku Konstytucja RP. Ponadto w jej preambule znalazł się zapis (…) pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 
Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie uczennice i uczniowie klasy 8a i 8b przygotowywały/przygotowywali projekt dotyczący praw człowieka. W ramach projektu zostały przygotowane plakaty zawierające informacje dotyczące przykładów łamania praw człowieka – ludobójstwa, dyskryminacji, kary śmierci, handlu ludźmi, naruszaniem praw politycznych oraz niewolnictwem. Ponadto projekt stał się okazją do dyskusji o państwach, w których są łamane prawa człowieka – Rosji, Chinach, Meksyku, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Brazylii. Ostatni etap projektu to przedstawienie informacji o organizacjach i instytucjach zajmującymi się ochroną praw człowieka – krajowymi: Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka; międzynarodowymi: Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radą Praw Człowieka, Komitetem Praw Człowieka, Wysokim Komisarzem ds. Praw Człowieka i Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz organizacjami: Amnesty International, Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Human Rights Watch oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Zainteresowanych tematyką praw człowieka zachęcam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na platformie e-podręczników:

https://epodreczniki.pl/a/naruszanie-praw-czlowieka/D1HVcu30C

https://epodreczniki.pl/a/organizacje-pozarzadowe-chroniace-prawa-czlowieka/DTBoSut4B

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

https://epodreczniki.pl/a/znam-swoje-prawa-prawa-i-wolnosci-czlowieka/D7raSPZx6

https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D73pSgrgC

https://epodreczniki.pl/a/europejski-system-ochrony-praw-czlowieka/D1AlhvpTY

https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-praw-i-wolnosci-w-polsce/D1ARJJQGK

Daniel Siemiński - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie