31-07-2020 ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach 12:00-15:00.

Zaświadczenia można odebrać także w dniach 3-4 sierpnia w godzinach 7:30-15:00.
Do odebrania będą: oryginał zaświadczenia, 3 kserokopie

Dokumenty może odebrać uczeń, jego rodzic lub inna osoba, która przedstawi pisemne upoważnienie od rodziców ucznia.