25-05-2018 Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO)


Co to jest RODO? 
Jest to powszechnie używany skrót "Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych". Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:
 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności
 • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności. 
Od kiedy obowiązują zmiany? 
RODO stosujemy od 25.05.2018r.
Co znajduje się na stronie?
Informacje, w jaki sposób chronimy chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu ul. Osiedlowa 72, 05 - 830 Nadarzyn, tel. 22 7298197, sprusiec@wp.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo korzystać ze swoich praw:
 • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora);
 • prawa do usunięcia danych (bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych; zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, to dane osobowe nie mogą zostać usunięte;
 • prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przenoszenie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczanie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą dane, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne, prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 
 • skarga - mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwo uważają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszają przepisy prawa. 

Klauzula informacyjna dla rodzica/ opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 19 z 04.05.2016, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn, tel. 22 7298197, sprusiec@wp.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późn. zm.).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. 
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późn. zm.).
 7. W przypadkach, których przetwarzania Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn, tel. 22 7298197, sprusiec@wp.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl
 3. Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko .................................. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia." Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn i będą usuwane z bazy Administratora. 
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 5. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 7. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Przekazanie na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Szkole Podstawowej w Ruścu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającą się 25 maja 2018 roku zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej szkoły proszeni są o kontakt z Administratorem danych osobowych tj. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ruścu ul. Osiedlowa 72 05 - 830 Nadarzyn, tel. 22 7298197, sprusiec@wp.pl