Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Strona https://sprusiec.nadarzyn.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak
– powiększenie lub pomniejszenie tekstu,
– czytelną czcionkę,
– nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących
 • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji

WYŁĄCZENIA

 • zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • dostosowane parkingi – wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • wejścia boczne dostosowano dla osób niepełnosprawnych, przy drzwiach jest domofon umożliwiający rozmowę wideo;
 • są dostępne informacje/oznaczenia symboliczne np, zrozumiałe piktogramy;
 • winda umożliwia dotarcie do wszystkich sal edukacyjnych, brak windy/podnośnika/platformy w hali sportowej;
 • szkoła posiada szerokie korytarze oraz system oświetlenia awaryjnego;
 • powierzchnia schodów ma właściwości antypoślizgowe, przy schodach zamontowane są barierki;
 • drzwi i przejścia są pozbawione progów;
 • toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 8 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej – pliki zostaną poprawione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 – wywołanie podstrony zawierającej niniejszą „Deklarację dostępności”,
 • 1 – wywołanie strony głównej,
 • 2 – przejście do menu głównego,
 • 3 – przejście do treści strony,
 • 4 – wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 – przejście do wyszukiwarki,
 • 6 – przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 – wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Sobczynskapprusiec@nadarzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 81 97 wew. 104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn

 • dostosowane parkingi – wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • wejścia boczne dostosowano dla osób niepełnosprawnych, przy drzwiach jest domofon umożliwiający rozmowę wideo;
 • są dostępne informacje/oznaczenia symboliczne np., zrozumiałe piktogramy;
 • winda umożliwia dotarcie do wszystkich sal edukacyjnych, brak windy/podnośnika/platformy w hali sportowej;
 • szkoła posiada szerokie korytarze oraz system oświetlenia awaryjnego;
 • powierzchnia schodów ma właściwości antypoślizgowe, przy schodach zamontowane są barierki;
 • drzwi i przejścia są pozbawione progów;
 • toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.