27-01-2021 Zgłoszenie dziecka do szkoły w ciagu roku szkolnego


Zgłoszenie dziecka do szkoły w ciągu roku szkolnego polega na wydrukowaniu i złożeniu niżej wymienionego załącznika nr 1 lub  nr 2 (załączniki do pobrania na stronie szkoły w zakładce rekrutacja) w sekretariacie szkoły bądź wysłaniu podpisanego skanu na adres: sekretariat.sprusiec@nadarzyn.pl 
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dzieci zameldowanych  w obwodzie szkoły ) należy wypełnić, podpisać przez obojga rodziców/prawnych  opiekunów 
lub
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka  (dotyczy dzieci niezameldowanych, ale zamieszkałych  w obwodzie szkoły) należy wypełnić, podpisać przez obojga rodziców/prawnych  opiekunów 
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji