24-02-2016
"W czasie deszczu dzieci się nudzą" .......ale nie na naszej świetlicy!!!!
09-12-2015
Piernikowe szaleństwa w grupie II (ŚWIETLICA)
24-03-2015
ŚWIETLICOWE NOWINY...

  

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUŚCU

 

 1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów SP w Ruścu.[1]
 2.  Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 17.15, w dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 3.  W świetlicy przebywają tylko dzieci zapisane do świetlicy szkolnej.
 4. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (w przypadku jakichkolwiek zmian, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych karty zgłoszenia).[2]
 5.  Świetlica jest przeznaczona dla dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo.
 6. Dziecko nie zapisane do świetlicy szkolnej po lekcjach oczekuje wraz z wychowawcą na rodzica/prawnego opiekuna.
 7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych[3] zasad dotyczących bezpieczeństwa  pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowywania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 9. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.[4]
 10.  W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.[5]
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 12. Rodzic/opiekun prawny, który odebrał dziecko ze świetlicy szkolnej nie może pozwolić dziecku na zabawę z dziećmi przebywającymi w świetlicy oraz nie przebywa ze swoim dzieckiem na placu zabaw.
 13. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte ponownie.
 14. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 15. Uczniowie, którzy mogą samodzielnie wracać do domu muszą zgłosić swoje wyjście opiekunowi świetlicy. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego powrotu ze szkoły.
 16. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, jednorazowe samodzielne wyjście itp.) rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają pisemnie wychowawców świetlicy (każdorazowo wpis w dzienniczku ucznia z podpisem i aktualną datą). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 17. O wszelkich zmianach dotyczących powrotu dziecka autobusem szkolnym (zmiana deklarowanej godziny powrotu, osobisty odbiór dziecka, bądź odbiór przez upoważnione osoby trzecie) rodzice/prawni opiekunowie powiadamiają pisemnie wychowawców świetlicy (każdorazowo wpis w dzienniczku ucznia z podpisem i aktualną datą). Bez w/w wpisu dziecko wraca autobusem szkolnym zgodnie z deklaracją rodziców/opiekunów prawnych złożoną w dniu przyjęcia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 18. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko (podczas jego pobytu w świetlicy) ze sklepiku szkolnego (jeśli jest inaczej prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy świetlicy.
 19. Składka świetlicowa jest dobrowolna. Wpłat można dokonywać u kierownika świetlicy (jednorazowo w przypadku zadeklarowanej wpłaty rocznej lub przez cały rok – w przypadku zadeklarowania wpłaty miesięcznej).
 20. Deklarowana składka miesięczna ……../ roczna……………………….

[1] § 33 pkt 2 ust.1 i 2 Statutu SP w Ruścu

[2] § 33 pkt 3 Statutu SP w Ruścu

[3] § 20 pkt1 Statutu SP w Ruścu

[4] § 22 pkt 10 Statutu SP w Ruścu

[5] § 20 pkt 22b, c Statutu SP w Ruścu; § 22 pkt 10 Statutu SP w RuścuZadania świetlicy szkolnej:


·         organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

·         rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

·         całoroczne integrowanie grupy poprzez różne formy gier, zabaw, wspólne prace plastyczne i techniczne,

·         otaczanie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi,

·         organizowanie gier i zabaw ruchowych,

·         zapobieganie sytuacjom odrzucenia dziecka przez grupę oraz sytuacjom agresywnym,

·         kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji,

·         zwiększanie poczucia własnej wartości,

·         ćwiczenia na spostrzegawczość, koncentrację uwagi poprzez gry dydaktyczne, zagadki, rebusy, quizy oraz gry stolikowe

·         kształtowanie nawyków higieny osobistej, dbałości o zachowanie zdrowia,

·         rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

·         stworzenie wychowankom możliwości do spożywania posiłków,

·         kształtowanie kultury współżycia w zespole oraz prawidłowych postaw w relacjach międzyludzkich,

·         kształtowanie postaw patriotycznych,

·         wdrażanie dzieci do poszanowania oraz kultywowania tradycji staropolskich,

·         podtrzymywanie tradycji związanej z przygotowaniem do świąt,

·         rozwijanie czytelnictwa poprzez wspólne głośne czytanie, rozmowy o wysłuchanych i przeczytanych utworach,

·         wdrażanie dzieci do czynnej formy wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu,

·         kształtowanie możliwości twórczych i wyobraźni dzieci w pracach plastycznych przez ruch i muzykę,

·         wychowanie proekologiczne,

·         uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,

·         uczenie właściwej komunikacji z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych,

                      współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz rodzicami

PROCEDURY   POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. W przypadku nieodebrania dziecka  do godziny 17:15,  wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź osobami upoważnionymi w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut.
 2. Gdy rodzic lub osoba upoważniona nie może odebrać dziecka, rodzic ma prawo telefonicznie wskazać pełnoletnią osobę do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi okazać się dowodem osobistym, wypełnić oświadczenie potwierdzające odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej oraz czytelnie się podpisać. Nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania takiej osoby i spisania danych osobowych.
 3. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami i osobami upoważnionymi w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej, wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt  Policji.
 4. Gdy sytuacja nieodebrania dziecka do godziny 17:15 powtarza się, rodzice zostają pouczeni, że w przypadku dalszego nieterminowego odbioru dziecka, może ono zostać skreślone z listy uczestników świetlicy.