09-12-2018 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę uchwalenia tego niezwykle ważnego dokumentu. 

10 grudnia 1948 r. społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi „bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice”. Deklaracja opiera się więc na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi i w równym stopniu stosowane wobec każdego. Prawa człowieka dotyczą każdego z nas. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w preambule Deklaracji wskazało na rolę nauczania i edukacji w promowaniu i przestrzeganiu praw i wolności każdego człowieka. Solidarność z innymi oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przestrzegania praw człowieka to czynniki łączące wszystkich ludzi na świecie. Łączy nas człowieczeństwo zakorzenione w uniwersalnych wartościach.

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie