06-05-2019 15 lat Polski w Unii Europejskiej


Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw.

Deklaracja Roberta Schumana, 9 maja 1950 r.


15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tego powodu tegoroczne obchody Dnia Europy mają dla naszego kraju wymiar szczególny. 

9 maja jest dniem, w którym podczas obchodów Dnia Europy świętujemy pokój i jedność w Europie. W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, która została jej przyznana za pracę na rzecz utrzymania pokoju w Europie. Traktat o Unii Europejskiej został podpisany w Maastricht w Holandii w 1992 roku, a rok później wszedł w życie. 

9 maja przypada rocznica podpisania Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała proces integracji europejskiej. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił nową formę współpracy w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny. Jego propozycja polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej, która – koordynując produkcję stali i wydobycie węgla – pozwoli zapobiec powtórzeniu się w przyszłości podobnego konfliktu. W rok później podpisano traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Rządy państw europejskich uznały, że współpraca gospodarcza stanowić będzie pierwszy krok w kierunku jednoczenia Europy i zachowania pokoju. 

W Deklaracji Schumana potwierdzono słuszność tych działań: Nie było Europy, mieliśmy wojnę.

Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel WOS