10-12-2019 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 grudnia 1948 r. społeczność międzynarodowa przyjęła zobowiązanie do ochrony godności i zapewnienia sprawiedliwości każdemu człowiekowi „bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice”. Deklaracja opiera się więc na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi i w równym stopniu stosowane wobec każdego. Prawa człowieka dotyczą każdego z nas. Łączy nas człowieczeństwo zakorzenione w uniwersalnych wartościach.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w preambule Deklaracji wskazało na rolę nauczania i edukacji w promowaniu i przestrzeganiu praw i wolności każdego człowieka.

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki