21-03-2021 21 III - Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją


Każda forma dyskryminacji […] jest absolutnie nie do przyjęcia.
Jan Paweł II

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Jego przesłaniem jest walka z dyskryminacją rasową i z wszelkimi innymi formami dyskryminacji. Państwa zobowiązały się zapewnić prawa wszystkim osobom bez względu na jakiekolwiek różnice i okoliczności. Wszystkie akty prawa międzynarodowego definiują dyskryminację jako wyróżnianie, ograniczanie, wyłączanie, restrykcje, gorsze traktowanie lub uprzywilejowanie. Konstytucja RP w art. 32 odkreśla jednoznacznie: „Wszyscy mają prawo do równego traktowania (…)” oraz zakazuje dyskryminacji: „Nikt nie może być dyskryminowany (…) z jakiejkolwiek przyczyny.” Jednym z przejawów dyskryminacji jest mowa nienawiści, czyli używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści. Amerykański psycholog Gordon Allport opracował schemat zwany „piramidą nienawiści”, w którym przedstawił 5 poziomów dyskryminacji i wskazał, jak poważne są konsekwencje uprzedzeń i braku tolerancji. Wszystkim ludziom należy się szacunek, a to jest równoznaczne z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, jego godności i równości. 

Krystyna Siemiątkowska
Prezentacja