26-11-2018 INFORMACJA DLA INTERESANTÓW


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

 

Na podstawie art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm./  w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /D.U. z 2017 r. poz. 1875 /  zarządzam, co  następuje:

Dzień 24 grudnia 2018 r. / poniedziałek /
jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.

/ ZARZĄDZENIE NR   6 /2018

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU z dnia  19.03.2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające

 w dzień wolny od pracy w roku 2018 tj. 6.01.2018 r./