29-05-2015 REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ


 

Regulamin uzyskania Karty Rowerowej

w Szkole Podstawowej w Ruścu.

Termin egzaminu teoretycznego: 9- 11.06.2015r.

Termin egzaminu teoretycznego poprawkowego: 16-18.06.2015r.

Termin egzaminu praktycznego: 12.06.2015r.

Termin egzaminu praktycznego poprawkowego: 19.06.2015r.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

1.     Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

2.      Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

3.      W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

4.       Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

5.     Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

6.     Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:

znaki i sygnały drogowe

manewry na drodze

wyposażenie roweru i obsługa

sytuacje drogowe

  pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

 

7.     Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut.

8.     W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

9.     Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

10.     Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

11.    Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

  przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym,

  umiejętności eksploatacji pojazdu,

umiejętności prawidłowej techniki jazdy, w szczególności:

·        pozycja kierującego na pojeździe o upewnienie się o możliwości jazdy,

·        płynne ruszanie z miejsca,

·        przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami,

·        sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

·        płynna jazda po prostej i ósemce wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,

·        hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

12.    Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

13.    Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.

 

Procedura uzyskania karty rowerowej

 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

1.     Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (załącznik nr 1)

2.     Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3.     Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4.     Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy, pani pielęgniarki.

5.      Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

6.     Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.

7.     Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

8.      Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.

9.     Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

 

 

Ewelina Wasiluk –nauczycielka zajęć technicznych

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ARKUSZ ZALICZENIA UCZNIA  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O

KARTĘ  ROWEROWĄ     Imię i nazwisko ucznia.........................................................................................................


Data urodzenia................................................................Klasa……....................................


Szkoła………………………………………………….Miejscowość…………………....


Adres zamieszkania ucznia:………………………….…....................................................

 

 

Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

Uwagi

1.

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

 

 

2.

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej

 

 

3.

Wiadomości teoretyczne

 

 

4.

Obsługa techniczna roweru

 

 

5.

Umiejętności praktyczne
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

 

 

6.

Pomoc przedlekarska