13-09-2015 Opłata za duplikat


INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE

DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

 

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

                                                                           Szkoła Podstawowa w Ruścu

                                                                                       ul. Osiedlowa 72

                                                                                        05-830 Nadarzyn

41 8008 0008 2008 0090 0616 0002

 

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji SP w Ruścu + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa SP w Ruścu + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty i podania do dyrektora szkoły

 wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań

i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz. 412)

& 19 ust. 3. Za wydanie duplikatu świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

 

Wysokość opłat skarbowych reguluje:

 

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225

 

załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

 

pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł

 

pozycja nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł