05-10-2015 Konkurs Biblijny im. Świętego Klemensa Rzymskiego


Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało

radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane w celu

przekazania wiary, a parafie i wszystkie wspólnoty katolickie powinny

proponować ‘poważne i wytrwałe studiowanie Biblii’

Papież Franciszek, Ewangelia Gaudium
Konkurs Biblijny im. Świętego Klemensa Rzymskiego

Ewangelia wg św. Łukasza

Edycja I, rok szkolny 2015/16Organizator Konkursu:

Szkoła Podstawowaw Ruścu

Koordynatorzy Konkursu: Katecheci - Krystyna Nowocień i Anna Powązka

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej

Zakres dla oddziałów  I-III:

Ewangelia wg św. Łukasza w obrazach, opowieść biblijna  - praca plastyczna, technika dowolna, płaska, format A3.

 

Zakres dla oddziałów  IV- VI :

Ewangelia wg św. Łukasza- praca pisemna w formie testu, zadania otwarte i zamknięte.  

Regulamin Konkursu

Cel Konkursu:

  1. Ukazanie Pisma Świętego jako podstawowego źródła  wiary i zachęta do poznawania Słowa Bożego i  kierowania się Nim  w codziennym życiu.
  2. Wspieranie uczniów w wykorzystaniu wiedzy i kształtowaniu prawidłowych wartości i wzorców zachowania.
  3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.
  4. Ukazanie Biblii jako arcydzieła literatury światowej.   

Założenia ogólne Konkursu:

Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum.

Ewangelia wg św. Łukasza wraz z wprowadzeniem oraz słownikiem.

                                                           Harmonogram  Konkursu:

 

Termin zgłaszania szkół:

                        –do 29 stycznia 2016r. na adres e-mailowy  szkoły lub koordynatora, Krystyny Nowocień.

Etap I-szkolny dla oddziałów I-VI

                       - do 19 lutego 2016r.

 Etap szkolny organizują w swoich szkołach katecheci lub inni nauczyciele według

ustalonego przez siebie porządku, samodzielnie przygotowują test sprawdzający wiedzę biblijną z zakresu Konkursu.

                      Oddziały  I-III

Szkoławybiera sześć prac do II etapu Konkursu. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora tj. Szkoły Podstawowej  w Ruścu

                    -termin nadsyłania prac- do 26.02.2016r.

 Każda praca powinna posiadać na odwrocie  metryczkę wypełnioną drukowanymi literami ( imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, jego telefon i adres  e-mailowy).

                   Oddziały  IV-VI

Trzech uczniów z każdej szkoły z największą ilością punktów przechodzi do kolejnego, drugiego etapu. Protokół z nazwiskami  zwycięzców etapu szkolnego należy przesłać  e-mailem do organizatora Konkursu na adres: sprusiec@wp.pl  lub koordynatora: krysia-nowocien@o2.pl  

                    -  termin- do 26.02.2016r.     

Etap II- Konkurs Biblijny.  Oddziały IV-VI

                     -15 marca 2016r,  godzina 9:00 w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu.

Zwycięzcy szkolnego etapu Konkursu zbierają się  w holu głównym budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowej 72 o godzinie: 8:30-8:45. Rejestrują się w Punkcie Zgłoszeń. Następnie przechodzą do auli Szkoły ( I piętro). Zajmują wyznaczone miejsca.  Przewidywany czas rozpoczęcia    Konkursu Biblijnego  godzina 9:00.

Uczniowie piszą test składający się z zadań zamkniętych i otwartych - czas 45 minut.   Uczestnicy konkursu nie mogą w trakcie trwania Konkursu korzystać z telefonów komórkowych i Pisma Świętego ani innych form pomocy.   

 

Ogłoszenie wyników Konkursu dla wszystkich uczestników będzie dostępne   na stronie   Szkoły Podstawowej w Ruścu : www. sprusiec.nadarzyn.pl 

           - 18 marca 2016r.

Rozdanie nagród nastąpi w gmachu Szkoły Podstawowej w Ruścu:

                  -22 marca ( dokładny czas podany będzie w późniejszym terminie)

 

 

Dane adresowe do Konkursu:

 Szkoła Podstawowa w Ruścu ,ul. Osiedlowa 72, 05- 830 Nadarzyn                                                                   
  E-mail- sprusiec@wp.pl ,  tel./fax (22) 729 81 97   

Internetowa strona szkoły:  www. sprusiec.nadarzyn.pl                                                                                       

 Katechetka, Krystyna Nowocień, kom. 509 110 587, e-mail: krysia-nowocien@o2.pl