Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Harmonogram rekrutacji - Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 1/2023

Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 03 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2023/2024 do klas I – szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I – szych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Nadarzyn.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Zwoliński